top of page

SPM首考生可考单科?张念群在睡觉!


马华槟州联委会秘书扬征家抨击教育部副部长张念群在国会殿堂里发表不符政府政策、具误导性的声明,是一项严重错误。


他说,张念群昨日在国会回答亚依淡国会议员拿督斯里魏家祥的提问时说,考试局允许首次报考马来西亚教育文凭考试(SPM)的考生,包括统考生,向考试局总监申请单考一个科目。


他指出,张念群这项声明根本是在误导人,因为不管是教育部或考试局,根本没有任何说明,首次报考的学生,可以报考SPM国文单科。


魏家祥昨日在国会下议院询问教育部,是否有意为所有私立学校报考SPM的考生豁免考试费,以鼓励更多私立学校学生报考政府考试,以及SPM是否将成为允许只报考单科的公开考试(开放检查)。


张念群回答时还调侃魏家祥作为前副部长,竟不知道考试局允许SPM考生只报考国文单科。


他说,根据考试局官方网站所发布的指南,不管是学校考生或私人考生,都必须考最少6科。请参考以下链接.


1) http://lp.moe.gov.my/images/bahan/Borang/pengurusan%20peperiksaan/2019/pendaftaran/PANDUAN%20SPM%20SEKOLAH%202019.pdf


2) http://lp.moe.gov.my/images/bahan/Borang/pengurusan%20peperiksaan/2019/pendaftaran/PANDUAN%20SPM%20PERSENDIRIAN%202019.pdf


“对于已获SPM文凭的学生,如果他们希望考获更好的成绩,他们可以在重考试卷(SPM Ulang)报考单科,包括国语、历史、数学,也就是所谓的七月试卷(July Paper)。”


他指出,重考试卷指南里面清楚说明:

“Peperiksaan ini ditawarkan kepada calon yang pernah menduduki dan mempunyai keputusan bagi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia(SPM)sahaja”,说明学生在没有SPM文凭下,不能考单科。请参考以下链接:

http://lp.moe.gov.my/images/bahan/Borang/pengurusan%20peperiksaan/2019/pendaftaran/PANDUAN%20SPM%20ULANGAN%202019.pdf


他认为,张念群必须马上作出纠正和道歉,同时向人民传达正确的资讯。


“张念群也必须说明,有关报考单科的课题,和希盟竞选宣言相差十万八千里。”

  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
文章分类
新鲜热辣
bottom of page